eko-infotabla

objedinjuje elektronički dostupne informacije o vašoj životnoj sredini na jednom mjestu
Pretražite dokumente Entiteti Kantoni Resursi O projektu Kontakt

Pretražite dokumente

Odabir entiteta

BiH map  Republika Srpska  Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine Brčko Distrikt

Odabir resursa

Odabir taga

Ekološka dozvola
Studija uticaja na životnu sredinu
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu
Javna rasprava
Koncesije
Dozvola
Zákon - izmjene i dopune
Javni uvid
Sjednica vlade
Drugi

Pronađeni dokumenti

Samo važeći dokumenti prema gore navedenom filteru.

Resurs Naziv dokumenta Dodano
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sjednica_v2.php?sjed_id=803 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sjednica_vlady 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju crpne hidroelektrane CHE Vrilo 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za privredno društvo CIOT d.o.o. Travnik, za – PK –kamenolom Dolovi – Begova Brezovača - na lokalitetu općine Novi Travnik 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za BINGO d.o.o. TUZLA, – Farma za tov brojlera na lokalitetu Vukovije, općina Kalesija 25-11-2019
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 212. sjednica Vlade Federacije BiH 09-03-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 218. sjednica Vlade Federacije BiH 09-04-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o., Tuzla, eksploatacija uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“ , općina Lukavac. 08-01-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora IRADIA COMPANY d.o.o Laktaši, – farma za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja, općina Gračanica 20-01-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za aktivnost na realizaciji projekta s ciljem opremanja i otvaranja savremenog Centra za recikliranje istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada, investitora "CROA” d.o.o. Vitez 29-01-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju i preradu arhitektonsko - građevinskog kamena garba na lokalitetu „Findik – Bukov pod“ Općina Jablanica, investitora PD „MINERAL“ d.o.o. Jablanica . 31-01-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora JP KOMUNALAC d.d. Kladanj, – Deponija komunalnog otpada STANOVi na lokalitetu Gojsilovići, općina Kladanj 11-02-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid u postupku izdavanja okolišne dozvole za investitora DOBOJPUTEVI d.d. Doboj Jug – asfaltna baza kapaciteta 160 t/h, na lokalitetu Jelah b.b. općina Tešanj 17-02-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora za ZANNI BH d.o.o. Lukavac, – Projekat uspostavljanja i stavljanja uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac 19-02-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora Elektroprenos-Elektroprijenos a. d. Banja Luka M.Bursać 7A, 78 000 Banja Luka - Projekat izmještanje dalekovoda od 220kV u krugu TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla 16-03-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora "M.Z. COMAPNY"d.o.o. Mostar za aktivnost prikupljanja i mehaničkog tretmana sekundarnih sirovina u krugu gospodarskog društva "HERCEGOVINA AUTO"d.d. Mostar, 25-02-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javni uvid - Nacrt okolinske dozvole za RCUO "Smiljevići", Sarajevo 25-02-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za operatera JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ZENICA d.o.o. , za projekat Zatvaranja jame "Stranjani" na lokalitetu općine Zenica 16-03-2020
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Smjernice za upravljanje infektivnim otpadom u zdravstvenim ustanovama - COVID-19 16-04-2020